Všeobecné obchodní podmínky Ing. Tomáše Prčíka (dále též jen jako "dodavatel"), IČ 66570778, se sídlem Přístavní 1109/36, 170 00 Praha – Holešovice (dále též jako „obchodní podmínky“)

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky obsahují podmínky dodání digitálního obsahu (dále též jako „Digitální obsah“) a jsou platné výhradně jako součást smlouvy o dodání digitálního obsahu (dále též jako „Smlouva“) uzavřené mezi Ing. Tomášem Prčíkem jako dodavatelem, na jedné straně, a další osobou jako odběratelem, na druhé straně. Smlouva je tvořena odeslanou objednávkou dle čl. II odst. 1 obchodních podmínek a potvrzením objednávky ve formě doručení přístupových údajů dle čl. II odst. 2 obchodních podmínek. Součástí Smlouvy jsou i tyto obchodní podmínky.

   

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.).

II. Uzavření Smlouvy, platební podmínky a dodání Digitálního obsahu

1. Odběratel objednává Digitální obsah vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.smysluplnezivotnipojisteni.cz. Odběratel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka se považuje za závazný návrh na uzavření Smlouvy.  

 

2. Podáním objednávky stvrzuje odběratel, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Zároveň s podáním objednávky je odběratel povinen uhradit cenu za Digitální obsah, která je uvedena na webové stránce http://www.smysluplnezivotnipojisteni.cz. Cena bude hrazena prostřednictvím platební brány PayU. Po uhrazení ceny Digitálního obsahu budou odběrateli doručeny přístupové údaje, po jejichž zadání na webové stránce http://www.smysluplnezivotnipojisteni.cz bude odběrateli poskytnut Digitální obsah. Samotná Smlouva je uzavřena momentem doručení přístupových údajů odběrateli dle předchozí věty. 

 

3. Doba platnosti nabídky Digitálního obsahu je časově neomezena, pokud dodavatel výslovně neuvede něco jiného, přičemž dodavatel je oprávněn tuto nabídku měnit.

 

4. Odběratel nenese žádné náklady v souvislosti s učiněním objednávky Digitálního obsahu a jeho dodáním.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Dodavatel poskytuje odběrateli možnost odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, a to do 30ti dnů ode dne uzavření Smlouvy, tj. ode dne doručení přístupových údajů odběrateli dle čl. II odst. 2 obchodních podmínek.

IV. Odpovědnost za vady Digitálního obsahu 

1. Nejsou-li ujednány zvláštní podmínky Digitálního obsahu, poskytne dodavatel odběrateli Digitální obsah v provedení vhodném pro účel patrný ze Smlouvy, resp. z nabídky dodavatele zveřejněné na webové stránce http://www.smysluplnezivotnipojisteni.cz; jinak pro účel obvyklý.

 

2. Odběratel bere na vědomí, že Digitální obsah prezentuje názory dodavatele na danou problematiku, a tudíž názory, závěry nebo řešení obsažené v Digitálním obsahu jsou pouze doporučením, které nemusí vždy odpovídat nejvhodnějšímu možnému řešení dané problematiky.

 

3. Dodavatel odpovídá odběrateli, že Digitální obsah při dodání nemá vady. Nemá-li Digitální obsah sjednané vlastnosti, je odběratel oprávněn uplatnit u dodavatele práva z odpovědnosti za vadu.

 

4. Odběratel je povinen vytknout vadu Digitálního obsahu u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit a to buď označením vady nebo oznámením, jak se vada projevuje.

 

5. Odběratel se v případě odstranitelné vady Digitálního obsahu může domáhat jejího odstranění. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Digitální obsah řádně užívat, může dodavatel odstoupit od Smlouvy.  

V. Souhlas se zpracováním a ochrana osobních údajů

1. Veškeré osobní údaje sdělené dodavateli jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s předpisy "GDPR". 

2. Odběratel, který je subjektem osobních údajů,

 1. uvedením své e-mailové adresy a jména do formuláře při vstupu na internetové stránky www.smysluplnezivotnipojisteni.cz a www.potrebnepojisteni.cz souhlasí s tím, aby dodavatel zpracoval jeho e-mailovou adresu, a jméno a souhlasí s tím, aby mu dodavatel zasílal obchodní sdělení zejména z oblasti vzdělávání k životnímu pojištění, 
 2. vyplněním údajů požadovaných ve formuláři pro zaplacení za dodání elektronického obsahu souhlasí s tím, aby dodavatel zpracoval všechny jeho osobní údaje požadované ve formuláři pro zaplacení za dodání elektronického obsahu za účelem uzavření Smlouvy, nabízení obchodu nebo služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení subjektu údajů, a to až do doby vyjádření nesouhlasu odběratele se zpracováním osobních údajů nebo zasílání obchoních sdělení. 

3. Odběratel zároveň prohlašuje, že všechny jeho osobní údaje sdělené dodavateli jsou pravdivé, a že se seznámil se svými právy dle ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na jejich opravu.

VI. Povinnosti odběratele

1. Digitální obsah je autorským dílem. Odběratel bere na vědomí, že předmětem Smlouvy není oprávnění užit Digitální obsah ve smyslu autorského zákona, tj. odběratel není zejména oprávněn rozšiřovat Digitální obsah, zpřístupňovat jej veřejnosti apod.

 

2. Odběratel je povinen používat poskytnuté přístupové údaje nezbytné pro dodání Digitálního obsahu pouze pro přihlášení své osoby. Tyto údaje není odběratel oprávněn poskytnout třetí osobě a zavazuje se je chránit tak, aby tyto nemohly být ze strany třetí osoby zneužity. 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek, přičemž součástí Smlouvy jsou obchodní podmínky platné a účinné v době uzavření Smlouvy.

 

2. Dodavatel a odběratel se mohou odchýlit od těchto obchodních podmínek, pokud se na jejich změně dohodnou. V takovém případě mají dohodnuté změny přednost před příslušnými ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

3. Pokud některá ustanovení Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek pozbudou platnosti, zůstávají ostatní ustanovení platná. 

 

Zpracování a ochrana osobních údajů u Tomáše Prčíka

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem e-mailů nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Správcem je fyzická osoba - Tomáš Prčík, IČ: 665 70 778, trvale bytem Přístavní 1109/36, 170 00 Praha 7 – Holešovice, , která provozuje webové stránky www.smysluplnezivotnipojisteni.cz, www.potrebnepojisteni.cz  a www.investovanidopodilovychfondu. cz.  Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 775 706 010 nebo na e-mail:info@smysluplnezivotnipojisteni.cz.

 

Prohlašujeme

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, rodné číslo, číslo bankovního účtu, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zprostředkování prodeje a nákupu nemovitosti a poradenství).
 • Vedení účetnictví
  Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing - zasílání e-mailů
  Vaše osobní údaje (e-mail, jméno a příjemní) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás námi zasílané informace zajímají, a to do doby, než nám oznámíte, že už naše obchodní sdělení dostávat nechcete. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám e-maily jen na základě vašeho souhlasu – v takovém případě používáme váš e-mail, jméno a příjmení také jenom do doby, kdy nám oznámíte, že už naše obchodní sdělení dostávat nechcete. Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rádi vám jeho práci v e-mailu doporučíme. V obou případech můžete tento souhlas tak, že nás o odvolání souhlasu informujete e-mailen na e-mailovou adresu info@smysluplnezivotnipojisteni.cz.
 • Fotografie a video záznamy ze seminářů
  Na některých našich živých veřejných akcích - školeních, seminářích, pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek můžeme na základě vašeho souhlasu zaznamenávat vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

 

Cookies nebudou zpracovávány pro cílení reklamy.

 

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup Tomáš Prčík, moji zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí, a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí  strany.

 

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

 

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics
 • Tomáš Goláň, daňová kancelář – účetnictví a daně
 • Česká pošta – rozesílání dopisů a balíků
 • Callido Reality – realitní kancelář

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@smysluplnezivotnipojisteni.cz.

 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

 

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

 

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením ze zasílání e-mailů omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
 

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání e-mailů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů tak, že na ně odpovíte, že už je nechcete dostávat.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a Jednatel, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.5.2018.

 

Podmínky používání webových stránek

Provozovatelem internetových stránek www.smysluplnezivotnipojisteni.cz a www.potrebnepojisteni.cz je Tomáš Prčík, IČ 665 70 778, trvale bytem Přístavní 1109/36, Praha 7 – Holešovice (dále také jen jako „Provozovatel“).

 

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.smysluplnezivotnipojisteni.cz a www.potrebnepojisteni.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky (dále také jen jako „Uživatel“).

 

Přístup na uvedené stránky nebo používání některých aplikací na uvedených stránkách mohou být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

 

Některé z informací publikovaných na stránkách www.smysluplnezivotnipojisteni.cz a www.potrebnepojisteni.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.smysluplnezivotnipojisteni.cz a www.potrebnepojisteni.cz.

 

 

Očima klientů

Reference

Pokud se týká mé zkušenosti s osobou pana Prčíka a jeho přístupu ke klientovi, mohu konstatovat, že se jedná o nejserióznějšího pojišťovacího poradce,  s kterým jsem se doposud setkal. Není veden snahou pojistit Vás za každou cenu, naopak hledá pro Vás nejvýhodnější pojistný produkt a i když já sám jsme se nakonec nepojistil, tak jsem tak učinil pouze proto, že pro mou osobu s aktuální situaci není na trhu produkt, který by byl schopný rozumně pokrýt mnou požadovaná rizika. Pan Prčík mne férově upozornil na  úskalí a výluky jednotlivých pojišťovacích produktů a i když asi přišel o provizi, tak mi pojištění nedoporučil. Jako bonus dostanete naprostou spolehlivost a dodržení toho co slíbí. 

Mgr. Ctibor Matoušek

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat Ing. Tomáši Prčíkovi ze společnosti Callido  za vzornou péči a spolupráci při mém rozhodování o revizi mé stávají životní pojistky. Bylo pro mě velice důležité, že se mi dostalo fundovaného rozboru rizik životního pojištění, stejně jako velice trpělivého a srozumitelného vysvětlení všech potenciálních úskalí. Rozhodně spolupráci se společností Callido můžu jen doporučit.

Maria Rybová, Praha

 

Ráda bych poděkovala panu Ing. Prčíkovi za odborné poradenství v oblasti životního pojištění, vyhodnocení stávajících pojistek, názorné vysvětlení možných rizik, stanovení nejdůležitějších následků poškození na zdraví a doporučení vhodného pojištění s přihlédnutím k naší finanční situaci a celkovému zabezpečení celé rodiny...

Petra Rubešová, Praha